biennale of contemporary church art: finalist

Vesna Klačar-Nedimović has been selected as a finalist in the 2018 Biennale of Contemporary Church Art with her artwork ‘Fragments II Brisbane: Serbian Monastery VII’. Klačar-Nedimović’s digital print, along with other finalists, is on display at the Art Pavilion ‘Cvjeta Zuzorić’, Kalemegdan, Belgrade.

The judges were Slobodan Kajtez (Faculty of Applied Arts Professor), Goran Jović (Faculty of Fine Arts), Miroslav Lazović (Faculty of Applied Arts Professor / President of the Association of Fine Artists of Serbia), Todor Mitrović (Professor at the Serbian Orthodox Church) and Goran Radenković (Theologist & Professor).

 

This slideshow requires JavaScript.

Biennale of Contemporary Church Art Exhibition: 20 March – 1 April 2018

Exhibition Opening 20 March 2018.

brisbane art prize 2017: finalist

Vesna Klačar-Nedimović is a finalist in the 2017 Brisbane Art Prize alongside local, national and international artists. Vesna’s digital print ‘Walkabout: Australian White Ibis’ is on display at the Judith Wright Centre of Contemporary Arts from 5-28 October. 

Brisbane Art Prize is an annual international art competition and exhibition that features paintings, drawings, printmaking, photography and sculpture, attractracting thousands of art lovers.

Brisbane Art Prize Exhibition Opening:
Judith Wright Centre of Contemporary Arts, Fortitude Valley, 12 October, 6:30pm

Exhibition: 5 – 28 October 2017

This slideshow requires JavaScript.

VOTE for ‘Walkabout: Australian White Ibis’ for the People’s Choice Award. 

impressions 11

exhibition “impressions 11” @ impress printmakers studio & gallery, subART station, brisbane

This slideshow requires JavaScript.

Impress Printmakers Studio Members Exhibition Impressions 11 (6 July – 30 July) is an exhibition of fine art prints, drawings and artist books by emerging and established artists.

The exhibition Impressions 11 features Vesna Klačar-Nedimović’s digital print Fragments III from the travelling series Fragments II: Belgrade

Museum Night at Kalemegdan

Museums and Galleries across Serbia opened their doors for Museum Night (20 May 2017), a popular yearly cultural event inspiring interest in the arts and history. 

People following their maps around the city, including Kalemegdan, could also see the extended open air art exhibition ‘Fragments II: Belgrade’ at night. 

More than 40 towns in Serbia promoted cultural heritage via museums, galleries and exhibition spaces with a total of more than 450 events. In Belgrade, there were 67 participating institutions with 136 separate events. 

This slideshow requires JavaScript.

‘Fragments II: Belgrade’ exhibition extended until 14 May 2017

Visit Kalemegdan Park, enjoy the river view and immerse yourself in the open air art gallery sharing Vesna’s love for Belgrade with her exhibition “Fragments II Belgrade”.

The exhibition is on until 14 May 2017  at the Sava Promenade, Kalemegdan Park, Belgrade, Serbia.

This slideshow requires JavaScript.

Izložba ‘Fragmenti II: Beograd’ produžena do 14. maja

Prošetajte se Savskim šetalištem na Kalemegdanu, uživajte u divnom pogledu na reku i u grafikama iz kojih isijava Vesnina ljubav prema Beogradu. Izložba na otvorenom prostoru ‘Fragmenti II: Beograd’ može da se vidi do 14. maja 2017. 

This slideshow requires JavaScript.

Sećanje sa Značenjem Omaža

This slideshow requires JavaScript.

“Sećanje sa Značenjem Omaža” – Vesna Todorović, likovni kritičar, u Beogradu, aprila 2017.

Malo je ljudi koji za života upoznaju rodni grad u potpunosti. Pogotovo, ako je u pitanju istorijski višeslojna, dvomilionska metropola, kakav je Beograd. U njemu treba živeti čitav život i istovremeno sve vreme biti ispunjen radoznalošću prema otkrivanju, kako bi se bar približno upoznao svaki kutak. 

Iskustvo nas uči da se upamćivanje odnosi na markantnije lokacije, na osobene detalje, a da se sećanja najčešće vezuju za mesta čestih pohođenja, ili ona na kojima nam se nešto bitno dogodilo. Ipak, kada «glasno» evociramo uspomene, najčešće su prisutne one gradske tačke, urezane u sećanje svojom lepotom i skladom. Tačke, kojima se vazda vraćamo, kao na izvor, koji nas napaja kada smo najviše žedni. Kada smo od njih veoma daleko, kada su dohvatne samo sećanjima. 

Vesna Klačar-Nedimović, naša i australijska umetnica, svoja sećanja na rodni Beograd pretače u svoju umetnost, u medij grafike. Svoje emotivne relikte odenula je u stilski atraktivnu arhitekturu valjanog istorijsko-umetničkog pedigrea, najčešće autorizovanu imenom slavnog beogradskog dvorskog arhitekte Jovana Ilkića, aktivnog u Beogradu i Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka. Ovako reprezentativni izbor je načinila u samom srcu grada, čime je otkrila vlastite omiljene staze, ali i želju da svet vidi kako je lep njen Beograd. Lično je tokom svog beogradskog hodočašća 2010. godine fotografisala zanimljive i ukrasima bogato razuđene fasade – Saborne crkve i kuće trgovca Ljubomira Crvenčanina (danas hotel Aleksandar Palas) u ulici Kralja Petra, Biblioteke grada Beograda (nekada znameniti hotel «Srpska kruna»), kao i Zadužbine Nikole Spasića u ulici Kneza Mihaila, koje čine motivsku osnovicu njenih grafika. Svoju pažnju je fokusirala na prozore, nosioce najraskošnije dekoracije, ali i izvorima svetlosti za enterijer zgrada i sa njima uspostavila svoj senzibilni umetnički dijalog.

Zanimljivost Vesninog pristupa se, između ostalog, sastoji od dosledno sprovedene likovne igre prekrivanja svakog motiva pitoresknom mrežom, nastalom na osnovu topografske mape grada iz 1967. godine. Unutar mape, pogled umetnice je uperen na dominantni jezičak sa gustom urbanom strukturom starog gradskog jezgra, pozicioniranog iznad ušća Save u Dunav. Time je diskretno naglasila da se upravo na tom mestu nalaze reprezentativne građevine, koje je odabrala. Poentirajući odnos pojedinačno-opšte u beogradskim okvirima, ova mreža simbolično aludira i na protok vremena u dugom životu grada, i na psihološku samozaštitu autorke u odnosu na momenat suočenja sa lavinom osećanja. 

Vesna Klačar-Nedimović svoje grafičke radove izvodi na dva načina – tradicionalnom metodom duboke štampe, u veoma efektnom crno-belo-sivom odnosu valerskog karaktera, gde gusta bela mapa grada dominira, oblikom podsećajući na bogato rastinje Beograda, i digitalnim sredstvima, kada više dolazi do izražaja motiv razuđenih, razigranih fasada, delikatnog, ali vedrog, osunčanog kolorita. Umetnica se dodatno poigravala, unoseći ritam i dinamiku u kompozicijsku prezentaciju, predstavljajući isti motiv, ili alternirajući dva različita, u formi horizontalnog poliptiha.

Uvid u pažljivo koncipiranje i izvođenje ovog ciklusa umetničkih dela Vesne Klačar-Nedimović navodi na zaključak o višeslojnosti uloge i učinka sećanja na rodni grad i njegove vrednosti, gde se osim emocije, koju sećanje indukuje, poput kakvog spomen obeležja pomalja simbol prepoznavanja njegove lepote.

Vesna Todorović, likovni kritičar
U Beogradu, aprila 2017.

Vesna Todorović, rođena 1944. u Beogradu. Studije istorije umetnosti 1962/1969, Univerzitet u Beogradu. Diplomski rad osvojio Nagradu Spomen-zbirke Pavla Beljanskog. Radila u Biblioteci SANU od 1974-2009. Od 1990. aktivan likovni kritičar, od 1995. član ULUPUDS-a.

Istraživački rad na planu savremene likovne umetnosti objavljen u katalozima autorskih izložbenih projekata (1996-2014), u katalozima samostalnih i kolektivnih izložbi, prikaza izložbi, tekstova predavanja, tribina, promocija knjiga i Simpozijuma posvećenom Pavlu Beljanskom, Novi Sad 2012 – u nekoliko časopisa i zbornika radova. Redovno objavljuje prikaze izložbi u Likovnom životu (Zemun), a eseje o likovnom stvaralaštvu u Koracima (Kragujevac) i Gradini (Niš).Objavljivala i u: Sveske (Pančevo), Svet žena (Loznica), Kvadart, Refoto i Književne novine (Beograd).

Urednik i jedan od autora monografije o akvarelima Rajne Lazić “Svetlosni prosjaji”, Beograd, 2004; jedan od autora monografije “Željko Đurović”, Beograd, 2013; “Milanka Berberović”, Beograd, 2015; autor monografije “Helena Šipek” (u štampi). Biografski podaci u: katalozima autorskih izložbi, Majskih izložbi ULUPUDSa, časopisu Koraci i Atlasu likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – 21. vek.

Aktuelni član umetničkih programskih saveta Likovne galerije Doma kulture Čačak i Galerije SKC Novi Beograd.

Dobitnik Godišnjih nagrada ULUPUDSa 2001. i 2004. i Nagrade ULUPUDSa za životno delo, 2012.

Remembering with Homage

This slideshow requires JavaScript.

‘Remembering with Homage’ – Vesna Todorović, art critic, Belgrade, april 2017

Few people in their lifetime get to know their hometown completely. Especially, when it comes to a city like Belgrade, a historically multifaceted, two-million big metropolis. One would need to live a lifetime in the city while at the same time be filled with an insatiable curiosity to discover every corner.

Experience teaches us that memories of a city are tied to more remarkable locations, distinctive details, frequent visiting and moments that had personal significance to us. However, when we “loudly” evoke memories, we do so for places that represent beauty and harmony and are deeply etched in our minds. Locations to which we return time and time again as to a spring welling up to satisfy our thirst and invigorate our soul, when they are far away from us, attainable only in memories.

Vesna Klačar-Nedimović, a Serbian and Australian artist, translates memories of her native Belgrade into her art, as etchings and digital prints. Her emotional relics are transformed into stylised attractive architecture of historical-artistic pedigree, such as of the  famous Belgrade court architect Jovan Ilkić, active in Belgrade and Serbia in the late 19th and early 20th century. This representative selection of architecture chosen from the heart of the city not only reveals her favourite passages, but also a desire for the world to see how beautiful her Belgrade is.

During her pilgrimage to Belgrade in 2010 she personally photographed interesting and richly decorated facades such as the Cathedral Church (Saborna Crkva), the house of merchant Ljubomir Crvenčanin (today Hotel Aleksandar Palas) in King Peter Street (Ulica Kralja Petra), the Belgrade City Library (formerly famous hotel “Serbian Crown”), as well as the endowments of Nikola Spasić in Knez Mihailova street. These buildings are the base of her motives in etchings and digital prints. The artist’s attention is focused on the windows, which have the most luxurious decorations, but are also light sources to the building’s interior, and so in this way she establishes a perceptive artistic dialogue.

Interestingly, Vesna’s approach consists of a consistently implemented art game whereby she overlays each motif with a picturesque network, created with a topographic map of the city from 1967. On the map, the artist view is directed to the dominant promontory with the dense urban structure of the old city centre, at the confluence of Sava and Danube Rivers. This discreetly emphasises that precisely at this place are the chosen buildings. This map symbolically alludes to the passage of time in the long life of the city, and on the psychological self-preservation of the artist in relation to her moment of confrontation with the flood of emotions.

Vesna Klačar-Nedimović’s artworks are created in two ways – the traditional method of etching, in a very effective black-white-grey combination, where the thick white city map dominates, with a shape resembling the rich vegetation of Belgrade, and by modern digital means, where the facades become more apparent and joyful, with delicate but bright, sunny colours. The artist further played with bringing rhythm and dynamics in compositional presentation, depicting the same motif, or alternating two different ones, in the form of horizontal polyptych.

Insight into the careful design and execution of this cycle of works of art by Vesna Klačar-Nedimović suggests the multi-layered role and impact of her memory of the city and its values, where in addition, the artworks act as a homage to recognise the city’s beauty and the artist’s memories.

Vesna Todorović, art critic
In Belgrade, April 2017

About Vesna Todorović

Todorović is a renowned and well respected art critic. Her essays and articles have appeared in numerous magazines and catalogues. 

Todorović graduated art history in 1969 from the University of Belgrade. Since 1990 Todorović has worked as an art critic and since 1995 has been a member of ULUPUDS. 

She was awarded a lifetime contribution award by ULUPUDS in 2012. 

Ambasadorka Australije Zvanično Otvorila Izložbu ‘Fragmenti II: Beograd’

English

Izložbu ‘Fragmenti II: Beograd’ je svečano otvorila Ambasadorka Australije u Srbiji Nj. E. Julija Fini 26. april 2017. godine. Na  otvaranju govorili su i v.d. sekretara za kulturu grada Beograda Ivona Jevtić i direktor JP „Beogradska tvrđava“ Petar Andrijašević.

Autor izložbe, Srpska i Australijska umetnica, Vesna Klačar-Nedimović, je seriju grafika ‘Fragmenti II: Beograd’ posvetila svom rodnom gradu. 

Nj. E. Julija Fini je istakla kako Srpska dijaspora generacijama doprinosi multikulturnoj Australiji i izrazila uverenje da će i ova izložba zbližiti dva naroda.

„Ovo je stvarno jedan divan dan za otvaranje ovakve izložbe i vrlo smo srećni što smo u prilici da je otvorimo baš ovde (na Kalemegdanu). Iako smo zaista geografski jako udaljeni od Srbije ovo je definitivno primer kako možemo da bolje radimo i da nas kultura više spaja, tako da ova umetnica je u velikoj meri doprinela tome. Želela bi da isteknem da Srpska dijaspora je u velikoj meri doprinela onome što danas zovemo savremena, moderna i multikulturna Australija. Definitivno Vesnina ljubav za Beograd isijava iz ove izložbe. Možemo da proglasimo ovu izložbu otvorenom te Vas molim da uživate u izložbi“. – Nj. E. Julija Fini.

Gradska sekretarka za kulturu Ivona Jevtić istakla je značaj međunarodne kulturne saradnje za grad Beograd.

„Kultura i umetnost su definitivno spona koja najbolje spaja dve kulture koje su različite, dva naroda koja su različita. Ja se iskreno nadam da ćemo posle ovoga uspostaviti još bolje odnose, ne samo između Australije i Srbije, nego i između svih ostalih zemalja jer zapravo cilj grada Beograda i sekretarijata za kulturu je da što više poradimo na međunarodnoj saradnji“. – Ivona Jevtić

Direktor JP „Beogradska tvrđava“ Petar Andrijašević rekao je da je Vesna umetnica koja kroz umetnost spaja dva naroda.

„Želim Vam dobrodošlicu na Kalemegdan na otvaranje izložbe umetnice iz Australije, ali kako ona sama to voli da kaže da joj je rodni Beograd i dalje u srcu. Javno Preduzeće „Beogradska tvrđava“ želela je da prikaže ove grafike prepoznajući posebni doživljaj Beograda umetnice Vesne Klačar-Nedimović. Ona je jedan od umetnika koja spaja svojim radom, dva naroda, Srbiju i Australiju, i jača tu kulturnu sardnju. Evo upravo je danas i sa nama i Ambasadorka Australije Julija Fini, i ja joj se zahvaljujem zbog toga i nadam se da ćemo u budučnosti još više sarađivati. Mi se u Preduzeću, koje upravlja ovim prostorom, trudimo što bolje da prezentujemo i tvrđavu i park Kalemegdan ne samo domaćim već i stranim turistim. Upravo Savsko šetalište se izdvojilo kao jedna jedinstvena galerija na otvorenom, i siguran sam da će i ova izložba biti posvećena kao i sve do sad prethodne“. – Petar Andrijašević.

This slideshow requires JavaScript.

Slušajte govore sa otvaranja – zahvaljujući SBS Serbian. 

Australian Ambassador to Serbia Officially Opens Exhibition ‘Fragments II: Belgrade’

Srpski

The exhibition “Fragments II: Belgrade’ was officially opened by the Australian Ambassador to Serbia H. E. Julia Feeney on 26 April, 2017.

At the opening the Secretary for Culture of Belgrade Ivona Jevtić and Director of PE “Belgrade Fortress” Peter Andrijašević expressed their delight in being a part of the cultural exchange.

Artworks featured in the open air exhibition in Kalemegdan Park are by Serbian-Australian artist Vesna Klačar-Nedimović, who dedicated her series of prints ‘Fragments II: Belgrade’ to her hometown.

H. E. Julia Feeney said that the Serbian diaspora has for generations contributed to multicultural Australia and she believes that this exhibition will bring the two nations together.

“What a glorious day to open an exhibition. Obviously, the Australian Embassy is very pleased to be involved, and in such a glorious place. While it’s true that probably Australia could not get any further away than Serbia, the people have very strong links and I think it’s through culture and art that these links are improved. It’s true that the Serbian diaspora in Australia, through all walks of life, have made a very positive contribution to what we now call multicultural, modern, contemporary Australia. We can now formally open the exhibition. Vesna’s love for Belgrade shines through this exhibition and I’d like to congratulate her on the work and officially open it. Enjoy”. – Julia Feeney

Secretary for Culture, Ivona Jevtić stressed the importance of international cultural exchange.

“Culture and art are the link that best brings together different cultures and nations. I sincerely hope that after this exhibition we have established better relations, not only between Australia and Serbia, but also all countries. Our goal is to enhance cultural exchange on an international level”. – Ivona Jevtić

Director of PE “Belgrade Fortress” Petar Andrijašević said that Vesna is an artist who through art facilitates cultural collaboration.

“Welcome to Kalemegdan and the opening of the exhibition by the Australian artist who herself says that her hometown Belgrade remains in her heart.  PE “Belgrade Fortress” wanted to showcase Vesna Klačar-Nedimović’s unique experience of Belgrade. She is an artist that through her artwork brings together two nations, Serbia and Australia and strengthens their cultural collaboration. As a testament to that, thank you to H.E. Julia Feeney, Australian Ambassador to Serbia for being here today, and I hope that we will collaborate in the future. We aim to best present Kalemegdan park to domestic and foreign tourists and the open air gallery we have here on the Sava promenade is proving to be popular. I am sure this exhibition will be no different”.  – Petar Andrijašević

This slideshow requires JavaScript.

Listen to the Audio from the Official Opening ‘ Courtesy of SBS Serbian. 

printing artworks for open air exhibition

Etchings and digital prints were printed on large panels for the open air exhibition ‘Fragments II: Belgrade’ in Belgrade. 

This slideshow requires JavaScript.